Adatvédelmi/adatkezelési nyilatkozat

Adavédelmi tájékoztató

A Pólónyomda Stúdió Webáruház (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési

tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a

megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás)

teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának

megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban

kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: CÍM

Az adatkezelő elérhetősége: TELEFON, EMAIL

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az

általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés

teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– A Pólónyomda Stúdió Webáruház kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

– Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését

követően 90 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház

oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes

adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek

módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben

kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10

napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban

megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor

haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai

védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. A 2011. évi CXII.

törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható